Chrzest

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy: Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Przy sprawowaniu chrztu obowiązują przepisy kościelne zawarte w:

– Prawie Kanonicznym

– synodalnej Instrukcji o przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka.

 

Zgłaszając chrzest należy przedłożyć w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

– Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,

– Świadectwa bierzmowania dla osób mających podjęć się godności chrzestnych,

– Świadectwo z parafii chrzestnych stwierdzające, że są osobami wierzącymi i godnymi podjęcia obowiązków rodziców chrzestnych.

Na uroczystość chrztu św. należy przynieść: białą szatę i świecę.

 

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Kodeks Prawa Kanonicznego określa:

 Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Rodzice i chrzestni przed chrztem muszą przystąpić do spowiedzi świętej.

Spowiedź święta w naszej parafii sprawowana jest w dni powszednie przed każdą Mszą świętą.

LITERATURA:

Sprawowanie chrztu według Kodeksu Prawa Kanonicznego: http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k4t1r1.html

Chrzestni według Kodeksu Prawa Kanoniczego: http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/prawo/k4t1r4.html

Instrukcja przygotowaniu o do chrztu dziecka: http://synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/26-I07.pdf

Instrukcja o przygotowaniu dorosłych do chrztu : http://synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/25-I09.pdf

Katechizm Kościoła Katolickiego o CHRZCIE ŚWIĘTYM: http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkII-2-1.htm

Czy można odmówić udzielenia chrztu świętego? http://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/wd-chrzest.pdf