Małżeństwo

1. Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:

  • dowody osobiste,
  • dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
  • metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
  • świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
  • świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
  • wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu

Dokumenty:

  • zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
  • dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

LITERATURA

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=184

Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Legnickiej http://synod.diecezja.legnica.pl/KSIEGA/TOMI/24-I01.pdf

 

3. Tytuły nieważności małżeństwa

* Przeszkody

–        wiek młodociany

–        niezdolność małżeńska /płciowa/

–        istniejący  węzeł małżeński

–        różność religii

–        święcenia

–        śluby lub profesja zakonna

–        uprowadzenie

–        przeszkoda występku

–        pokrewieństwo

–        powinowactwo

–        przyzwoitości publicznej

–        pokrewieństwa prawnego /adopcja/

*Brak formy kanonicznej

–        brak jednoczesnego wyrażenia zgody małżeńskiej

–        brak świadka kwalifikowanego lub niewłaściwa jego kompetencja

–        brak świadka zwykłego

–        małżeństwo mieszane bez zachowania przypisanej dyspensy i formy

–        zawarcie małżeństwa we wspólnocie niekatolickiej bez wymaganych prawem pozwoleń (u prawosławnych zachowanie formy jest konieczne do godziwości a nie do ważności)

–        nie zachowanie stosownej formy kanoniczno-liturgicznej (słowa przysięgi)

–        pełnomocnik bez ważnego pełnomocnictwa

* Wady zgody małżeńskiej

–        brak wystarczającego używania rozumu – habitualny (niedorozwój lub uszkodzenie mózgu) lub aktualny (odurzenie lub zamroczenie) – kan. 1095 p. 1.

–        poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich  (zaburzenia osobowości, choroby psychiczne, niedojrzałość) – kan. 1095 p. 2.

–        niezdolność natury psychicznej do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich – kan. 1095 p. 3.

–        brak minimalnej wiedzy na temat małżeństwa – kan. 1096

–        błąd co do osoby – błąd co do tożsamości fizycznej lub przymiotu rozciągniętego na osobę – kan. 1097

–        błąd co do przymiotu osoby – bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego przez zgodę.

–        podstępne wprowadzenie w błąd co do zasadniczego przymiotu osoby – kan. 1098

–        błąd co do przymiotów małżeństwa – jedności, nierozerwalności oraz sakramentalności determinujący wolę – kan. 1099

–        symulacja – całkowita lub częściowa – kan. 1101

–        całkowita – obejmuje małżeństwo samo w sobie

–        częściowa – wykluczenie jakiegoś istotnego elementu lub przymiotu (wierność, nierozerwalność, jedności, trwałości, sakramentalności, równości osób, prawa do osoby, obowiązków małżeńskich, dobra potomstwa)

–        zgoda warunkowa – nieważne jest małżeństwo pod warunkiem co do przyszłości – kan. 1102

–        przymus i ciężka bojaźń – gdy jest zew. i nie można się od niej uwolnić jak tylko przez zawarcie małżeństwa – kan. 1103

Szczegóły oraz wzór skargi powodowej do Sądu Kościelnego na stronie SĄDU DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ http://www.diecezja.legnica.pl/s%C4%85d-ko%C5%9Bcielny